't Holtschöpke gebruikt cookies om het bezoek en winkelen bij 't Holtschöpke voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Klik op 'Cookies toestaan' om de cookies toe te staan.  
Winkel en webshop
Levertijd 1-3 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ‘t Holtschöpke en op alle met ‘t Holtschöpke aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ‘t Holtschöpke is ingestemd. 
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ‘t Holtschöpke in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 ‘t Holtschöpke behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7 Door het gebruik van de internetsite van ‘t Holtschöpke en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 ‘t Holtschöpke is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper. 


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de 
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. ‘t Holtschöpke is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; 
een offerte door de Koper is getekend en door ‘t Holtschöpke is ontvangen ingeval door ‘t Holtschöpke een op naam gestelde offerte is uitgebracht; 
de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan ‘t Holtschöpke via elektronische weg is verzonden en door ‘t Holtschöpke is ontvangen. 
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres. 
2.6 Koper en ‘t Holtschöpke komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ‘t Holtschöpke zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ‘t Holtschöpke is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.


3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die ‘t Holtschöpke in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ‘t Holtschöpke worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld. 


4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
Overboeking;
Betalen via iDEAL.
4.2 ‘t Holtschöpke kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.4 In het geval door ‘t Holtschöpke een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ‘t Holtschöpke is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ‘t Holtschöpke als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens 
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.8 In geval van niet-tijdige betaling is ‘t Holtschöpke bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 


5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ‘t Holtschöpke ernaar om bestellingen die voor 12 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen vijf werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ‘t Holtschöpke kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar fysieke vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient ‘t Holtschöpke de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven. 


6. Ruilen en herroepingsrecht 
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een fysieke vestiging van ‘t Holtschöpke geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering bij ‘t Holtschöpke. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. 
6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij ‘t Holtschöpke, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. 
Alle ruilingen en retourneringen dienen vooraf schriftelijk aan 't Holtschöpke kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam, factuurnummer en de artikelen te vermelden
6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ‘t Holtschöpke zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde met aftrek van eventuele verzendkosten.


7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met ‘t Holtschöpke is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 


8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Voor door ‘t Holtschöpke geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ‘t Holtschöpke vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie. 
8.2 De aansprakelijkheid van ‘t Holtschöpke is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘t Holtschöpke.
8.3 ‘t Holtschöpke is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via ‘t Holtschöpke een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ‘t Holtschöpke of de fabrikant zijn verricht; 
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
8.6 De Koper is gehouden ‘t Holtschöpke te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ‘t Holtschöpke mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat ‘t Holtschöpke op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ‘t Holtschöpke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 


9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is ‘t Holtschöpke niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 


10. Intellectuele eigendom 
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ‘t Holtschöpke, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘t Holtschöpke, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 


11. Persoonsgegevens 
11.1 ‘t Holtschöpke zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 ‘t Holtschöpke neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van ‘t Holtschöpke of overeenkomsten gesloten met ‘t Holtschöpke worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

13. Diversen 
13.1 ‘t Holtschöpke is gevestigd te (5911 HK) Venlo, Jodenstraat 12 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 12041877. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 077-4621024 of via het e-mailadres info@holtschopke.nl. Het BTW-identificatienummer is NL001.842.642.B94.
13.2 ‘t Holtschöpke streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

********************

Bezorgen:
Levertijden:
Wij streven ernaar je bestelling binnen Nederland  binnen 2 werkdage te verzenden. Wanneer een artikel een langere levertijd heeft nemen wij contact met je op.
In België en Duitsland streven wij ernaar je bestelling binnen 7 werkdagen af te leveren.

Levering bij meerdere artikelen:
Wanneer je meerdere artikelen in een keer bestelt doen wij ons best om, indien mogelijk, alles in 1 keer bij u te laten bezorgen. De levertijd van jehele bestelling wordt in dat geval gelijk aan die van het artikel met de langste levertijd.

Betalen:
Verzendkosten binnen Nederland
Bestellingen boven € 75,- binnen Nederland versturen wij gratis. Voor bestellingen onder € 75,- wordt € 5,00 verzend/handlingkosten berekend.

Verzendkosten Belgie, Duitsland; € 10,00.

Privacy:
Algemeen
't Holtschöpke respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door 't Holtschöpke verwerkt?
De gegevens die door 't Holtschöpke worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, email etc.) en gegevens die in verband staan met het door u gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van 't Holtschöpke.

Wat doet 't Holtschöpke met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
- het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links
De site van 't Holtschöpke kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft 't Holtschöpke geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. 't Holtschöpke hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten
U kunt altijd aan 't Holtschöpke vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@holtschopke.nl . Ook kunt u per email aan 't Holtschöpke vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die 't Holtschöpke zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, 't Holtschöpke hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw email-adres hebt opgegeven.

 

********************

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp